تبلیغات
(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠) - امـشبـــــــــ ...

(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠)

!............ جلوتر نیا !!!! خاکستری می شوی ،،،، اینجا دلی را سوزانده اند

امـشبـــــــــ شمــــعی بــــرایــــم روشــــن کــــن

گـــــم شـــــده ام

در تـــــاریــــکی شبـــــ هـــــایـــــی

کــــــه انگــــــار،

تمـــــام بـــــودنـــــم را پیش خـــــریــــد کـــــــرده انـــــد

نمـــــی دانـــــــم گنـــــاهم چیستــــــ

کـــــه اینگـــــونه بـــــایـــــد

الفبــــــای دل تنگـــــــی را

از بــــــر کنــــــم

نمــــی دانـــــم چـــــه شـــــد

کــــه از قــــافـــله ی مــــــاهـــــی هـــــا جـــــا مـــــانــــــدم و

زمیـــــن گـــــیر ایـــــن

مـــــرداب بــــی نیلــــــوفــــــر شـــــدم

هــــــــر از گـــــــاهی صــــــدایــــــم کـــــن

شـــــــایــــد آبـــــــ شــــــود

بــــــرفـــــــ سنگــــینــــــی

کـــــــه چنـــــد ســــالیستـــــــ

دارد مــــــرا یــــــخ میـــــزنـــــد


نوشته شده در سه شنبه 29 اسفند 1391 ساعت 18:12 توسط مهم نیست....! نظرات | |


... ...