تبلیغات
(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠) - آخریــــــــــــــــن ایستگاه

(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠)

!............ جلوتر نیا !!!! خاکستری می شوی ،،،، اینجا دلی را سوزانده اند


دستی نیست،تا

نگاه خسته ام رانوازشی دهد

اینــــــــــــــــــــــجــــــــا بــــــــــــــــــــــــــاران نمی بارد

فانوسهای شهر،خاموش و مرده اند

دستهای مهربانی،فقیرترازمن انــــد

نامردمان عشق ندیده

خنجركشیده اند برتن برهنه وبی هویتم

دلم میخواهدآنقدربنویسم

تانفسهایم تمام شود

آنقدردفترهای كهنه راسیاه كنم

تاسرم فریاد كنند

میخــــــــــواســـــتم واژه ای پـــــــیـــــــــــدا كنم،تــــــــــــــــــــــا

دلتنگی كهنه وبی خاصیتم راعرضه كند

ولی

واژه ها بازهم غریبی میكنند

میخواستم كاغذی بیابم،منت نگذارد

تنش رابدستانم بسپارد،تا نوازشش دهم

امّا!اعتمادی نیست

این لحظه های لعنتی

بازهم مراعذاب میدهند

این دقیقه های بی وفــــا،بی وجدانترینِ عالم اند

آیا اینـــــــــــــجـــــــــــــــا

آخریــــــــــــــــن ایستگاه عاشــــــــــــقیســـــــــت


نوشته شده در یکشنبه 8 بهمن 1391 ساعت 21:42 توسط مهم نیست....! نظرات | |


... ...